Informacje prawne

Ogólne Warunki Zakupu  |  Warunki dostawy i płatności

§ 1 Zakres stosowania
1. Prosimy o zapoznanie się z warunkami zakupu . Sprzeczne lub odbiegające od naszych warunków umowy działania dostawcy nie będą akceptowane . Brak informacji o innych warunkach dostawcy , nie oznacza akceptacji tych warunków .Brak informacji nie jest zaprzeczeniem potwierdzenia zamówienia . Warunki te mają zastosowanie do towarów i usług wszelkiego rodzaju .Te warunki obowiązują , nawet jeśli sa wyraźnie sprzeczne z nimi lub przyjęcie bez zastrzeżeń zamówionych towarów. Nasze warunki mają zastosowanie tylko do sprzedaży w rozumieniu § 310 ustęp 1 BGB.
2. Wszelkie odchyłki od potwierdzenia zamówienia traktowane jest jako odrzucenie naszego zamówienia . Jeżeli dostawa jest nadal ważana , to uznajemy to za zgodę na nasze warunki . Zmiany lub uzupełnienia do zamówień muszą być wprowadzane w formie pisemnej. Mamy prawo do odwołania zamówienia bezpłatnie, jeśli nie wpłynie do nas potwierdzenie w formie pisemnej w ciągu 10 dni od momentu jego złożenia .

§ 2. Zawarcie umowy , dokumenty umowy
1. Wszystkie zamówienia i zmiany lub uzupełnienia do zamówień muszą być przygotowane w formie pisemnej. Mamy prawo odwołać zamówienie bez dodatkowych kosztów, jeśli nie potwierdzicie Państwo nam w ciągu 10 dni tego w formie pisemnej. Potwierdzone terminy są niezmienne . Zamówienia złożone ustnie lub telefonicznie są ważne tylko po potwierdzeniu z naszej strony , w formie pisemnej , faksem lub e-mailem .
2. Oferty dostawcy i ich wykonanie , w tym kontekście są wolne dla nas od kosztów
3. Wszystkie narzędzia , modele , próbki, rysunki lub inne dokumenty , które użyczamy na rzecz dostawcy , pozostają naszą własnością i nie mogą być bez zgody udostępnione osobom trzecim.
4. Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszystkich handlowych lub innych informacji , uzyskanych za pośrednictwem kontaktów biznesowych z nami , jako poufne . Ma również zobowiązać do tego swoich dostawców / podwykonawców . Zobowiązanie to powinno również funkcjonować po zakończeniu kontaktów biznesowych .
5. Możemy żądać zmiany przedmiotu lub przedmiotu dostawy , nawet po rozwiązaniu umowy, jeżeli jest to uzasadnione dla dostawcy . Tutaj wpływ na obie umawiające się strony , ma w szczególności odniesienie do rozważenia zwiększenia lub zmniejszenie kosztów , jak również terminu dostawy i odpowiedniego wykonania.

§ 3 Ceny, Płatności
1. Ceny są stałe , związane wyłącznie z konkretnym towarem wysłanym do ustalonego miejsca odbioru . VAT nie jest doliczony do ceny. W cenie są wliczone wszystkie usługi i świadczenia, które wynikają z ofert , rysunków lub katalogów , dostaw gotowych do produkcji w wyniku przyjętych ustaleń kontraktu . Również są odprowadzane wszystkie potencjalne opłaty wynikające z podatków i kosztów , z wyjątkiem podatku VAT i kosztów celnych. Przy dostawach / usługach, które występują między członkami krajów UE , spoza Niemiec , do podatku obrotowego w UE jest potrzebny europejski numer identyfikacji podatkowej. Jesteście Państwo zobowiązani do dostarczenia w ramach obowiązujących przepisów wymaganego oświadczenia oraz informacji umożliwiającyej kontrolę przez organy celne . Można zidentyfikować produkty wymagające pozwolenie na wywóz na podstawie potwierdzenia zamówienia lub faktury . Importowane towary są dostarczane już jako oclone do wysyłki . Formalności wymagane w tym zakresie powinny być załatwiane przez dostawcę . Chcemy wyraźnie podkreślić , że dostawca bez pisemnej zgody nie może być wnioskodawcą w zgłoszeniu celnym . Jeśli nasz dostawca wystepuje bez zezwolenia jako wnioskodawca , do organów celnych i w związku z tym podejmowane są kroki przez organa celne , mamy wobec dostawcy prawo do odszkodowania za szkody spowodowane w szczególności w sprawie zwrotu uiszczonych przez nas płatności , organom celnym. Jeśli w momencie dostawy z zagranicy celnej , wystepuje nasz udział w imporcie i odprawie wywozowej wymagane jest aby dostawca uzgodnił to zawczasu w formie pisemnej , w miarę możliwości z nami . Koszty odprawy celnej my ponosimy. Dostawca jest zobowiązany do informowania nas , równocześnie z potwierdzeniem zamówienia , o pojawieniu się kosztów związanych z odprawą celną , a także o ich spodziewanych wysokościach , w formie pisemnej informacji . Mamy prawo do odstąpienia od umowy , jeżeli koszty odprawy celnej wzrosną poza pewne ramy . W tym przypadku mamy prawo do legalnego przesunięcia i cofnięcia zamówienia.
2. Zaległe faktury są wystawiane w Euro . Wszystkie faktury należy przesłać do nas w jednym egzemplarzu ze wszystkimi dokumentami i danymi o wysyłce .
3. Płacimy w zasadzie wszystkie przedstawione i należne rachunki po odliczeniu 3% rabatu , w zależności od daty otrzymania faktury , do piętnastego dnia , lub do końca miesiąca . Faktury bez promocji będą płatne do piętnastego dnia lub końca drugiego miesiąca .
4. Mamy prawo do wyrównywania roszczeń naszych spółek filialnych jak i stowarzyszonych wobec dostawcy.

§ 4 Wysyłka , opakowania , terminy dostawy, poniesione ryzyko
1. Termin dostawy określony w zamówieniu jest wiążący. Dostawy częściowe wymagają naszej zgody . Opóźnienia w realizacji dostaw lub usług , których można się spodziewać lub które nastąpią , muszą być zgłoszone niezwłocznie w formie pisemnej.
2. Przesyłki powinny byc zgłoszone poprzez dokument wysyłkowy w którym powinien być wskazany , rodzaj , ilość i waga towaru . Wysyłanie listów przewozowych , faktur i całej korespondencji , tylko tych które posiadają nasz numer zamówienia.
3. Opakowania powinny być używane tylko w niezbędnym zakresie I do odbioru bezpłatnie przez dostawcę zgodnie z rozporządzeniem . Miejscem odbioru jest miejsce dostawy towaru.
4. Oblicza się wyjątkowo oddzielnie wartości opakowań, które możemy uiścić jako opłatę towarową w wysokości 2/3 wartości kosztów spedycyjnych zwróconych dostawcy.
5. Dostawca musi przestrzegać ustalonych terminów i okresów dostaw . Po upływie terminu dostawy, mamy prawo odstąpić od umowy i żądać odszkodowania . Mamy również do tego prawo , jeśli opóźnienia nie spowodowały żadnych szkód .
6. W przypadku niewywiązania się z umowy , dostawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa . Kary umowne w przypadku opóźnienia dostaw lub usług , pozostają niezmienione .
7. W przypadku opóźnienia w dostawie , mamy prawo domagać się zryczałtowanego odszkodowanie w wysokości 0,5 % wartości kontraktu za każdy tydzień , ale nie więcej niż 5 % wartości towaru.
8. Przy dostawach przedterminowych , mamy prawo zwrotu towaru do dostawcy. Lub towar przechowamy do dnia dostawy , na koszt i ryzyko dostawcy.
9. Siła wyższa i strajki zwalniają dostawcę i nas z nienaruszalności zobowiązań . Zobowiązujemy się w granicach rozsądku , natychmiast dostarczać niezbędne informacje w odpowiednim zakresie i dostosowywać nasze zobowiązania do zmienionych warunków . Ten sam obowiązek spoczywa na dostawcy.

§ 5 Stosunki własnościowe, cesja wierzytelności
1. Wyklucza się zastrzeżenie prawa własności na rzecz dostawców lub osób trzecich. Dostawca może odstąpić swoje roszczenia wobec nas tylko za naszą wcześniejszą zgodą.
2. Materiały, które przekazujemy naszym dostawcom w ramach zlecenia do obróbki pozostają naszą własnością. Połączenie, zmieszanie lub poddanie obróbce z innymi materiałami jest wykonywane wyłącznie na nasze zlecenie, pozostajemy zatem współwłaścicielem nowej rzeczy w odpowiednim procencie. Połączenie z innymi rzeczami ruchomymi, które należy traktować jako rzeczy główne, jest możliwe tylko za naszą wyraźną pisemną zgodą. Dostawca ponosi względem nas odpowiedzialność cywilną za utratę lub uszkodzenie naszej własności.
3. Dostawca może rozliczać swoje roszczenia z naszymi tylko względem bezspornych lub prawomocnie stwierdzonych zobowiązań lub dochodzić roszczeń z tytułu prawa zatrzymania.
4. Istniejących wobec nas roszczeń dostawca nie ma prawa odstępować ani zastawiać. Wyklucza się każde przedłużone i rozszerzone zastrzeżenie prawa własności.

§ 6 Wady i Gwarancja
Dostawca jest odpowiedzialny za swoje usługi bez ograniczeń , zgodnie z prawem , co więcej, zgodnie z następującymi zasadami:
1. W przypadku wadliwej dostawy , jesteśmy uprawnieni do naprawienia przedmiotu dostawy na koszt dostawcy, jeżeli okoliczności sprawiają że mamy szczególne zapotrzebowanie szybkiego wykorzystania przedmiotu dostawy, a dostawca czasowo temu niesprosta . Przed rozpoczęciem naprawy , jesteśmy zobligowani do powiadomienia o tym fakcie pisemnie (w tym faksem lub e-mailem ) .
2. Sprawdzamy przychodzące towary tylko w zakresie zewnętrznych widocznych uszkodzeń i zewnętrznie dostrzegalnych różnic w wyglądzie i ilości . Reklamacje dotyczące takich wad są aktualne, jeśli są zbierane w ciągu 10 dni po dostawie. Regulowanie płatności nie prowadzi do zrzeczenia się prawa do złożenia skargi . Odrzucone towary zostawiamy tylko i wyłącznie na koszt i ryzyko sprzedawcy i magazynujemy je w jego imieniu.Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych kontroli przychodzących towarów .Ponadto stworzymy listę usterek , jak tylko zostaną wykryte w trakcie normalnej działalności . Dostawca zobowiązuje się dostarczyć swoje produkty / usługi zgodnie z ustalonymi specyfikacjami handlowymi, w najnowszej technologii i przed wysyłką przeprowadzi szczegółową kontrolę funkcjonalną i jakościową. Dostawca jest również odpowiedzialny za szkody poniesione przez nas w toku zwykłej działalności gospodarczej , przed przetwarzaniem towarów przez niewykryte wady dostarczonych towarów . Sprzedający zabezpieczy nas w tym przypadku od roszczeń osób trzecich . Zapewnić powinien zasadniczo takie same lub podobne produkty lub usługi , po pisemnym ostrzeżeniu , jeżeli ponownie towar będzie uszkodzony , jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy ze skutkiem narychmiastowym . Nasze prawo do odstąpienia od umowy obejmuje w tym przypadku również, także dostawę i usługę , jadnak nadal jesteście Państwo zobowiązani do zapewnienia dostawy w przyszłości na podstawie tej , lub jakiejkolwiek innej umowy. Jeżeli powstaną roszczenia prawne osób trzecich , z powodu przesłanego przez dostawcę , uszkodzonego produktu . Dostawca zwróci nam koszty postępowań prawnych .
3. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od czasu przeniesienia ryzyka . Ważność gwarancji oparta na ustawowych terminach pozostaje bez zmian .
4. Dostawca zwalnia nas z odpowiedzialności za roszczenia produktowe osób trzecich , tak długo jak jest on odpowiedzialny za wady powodujące odpowiedzialność .
5. Dostawca gwarantuje dostawę części i podzespołów przez 10 lat od daty dostawy

§ 7 Prawa autorskie
1. Dostawca poprzez dostawę , jak i usługę zapewnia, że prawa własności i prawa autorskie osób trzecich nie będą naruszone. Dostawca zobowiązuje się umożliwić nam korzystanie z dostawy, w tym napraw, zmian lub uzupełnień do pozycji wydanych w kraju i za granicą , w razie roszczeń osób trzecich.
2. Mamy prawo, na koszt dostawcy do uzyskania zgody na wykorzystanie dostarczonych produktów i usług przez posiadacza.

§ 8. Różne
1. Dostawca , bez naszego pisemnego zezwolenia , nie jest uprawniony do przekazywania zamówienia lub jego części poprzez osobę trzecią .
2. Zwracamy uwagę , że przechowujemy dane osobowe związane z naszymi wspólnymi kontaktami handlowymi i udostepniamy je do związanych z nami oddziałów .
3. Miejsce świadczenia usług jest określone w miejscu odbioru .
4.Przepisy prawne , obowiązujące w miejscu siedziby klienta.
5. Dotyczy to Prawa Republiki Federalnej Niemiec w połączeniu z unijnym prawem handlowym z przepisami cywilno prawnymi niemieckiego prawa międzynarodowego.
6. Jeżeli jeden lub więcej z wymienionych warunków biznesowych z powodu przepisów prawnych jest nieskuteczny, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy , to obie strony zobowiązane są do tego, aby wypełnić luki powstałe przez nieskuteczny przepis, w taki sposób aby odzwierciedlić ekonomiczny cel usuniętego przepisu.

Stan z 1 lipca 2007