Juridische informatie

Algemene inkoopvoorwaarden  |  Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

§ 1 Toepasselijkheid van de voorwaarden
1. Alleen onze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing. Andersluidende of van onze voorwaarden afwijkende voorwaarden van de leverancier worden niet erkend. Het niet reageren door ons op meegedeelde anders luidende voorwaarden van de leverancier is geen acceptatie van deze voorwaarden. Ook mag ons zwijgen op andere orderbevestigingen niet als acceptatie worden gezien. Deze voorwaarden gelden voor alle soorten leveringen en diensten. Uw andersluidende voorwaarden gelden ook niet, wanneer wij u niet uitdrukkelijk hebben tegengesproken of bestelde goederen zonder voorbehoud aannemen. Onze inkoopvoorwaarden gelden alleen voor kooplieden volgens § 310 lid 1 Duits burgerlijk wetboek.
2. Iedere afwijking van een orderbevestiging van onze bestellingen geldt als afwijzing van onze opdracht. Vindt de levering desondanks plaats, zo dient dit onherroepelijk als akkoordverklaring met onze inkoopvoorwaarden te worden gezien. Onze bestellingen en wijzigingen of aanvullingen op de bestellingen dienen schriftelijk te zijn. Wij hebben het recht om onze bestelling zonder dat er kosten ontstaan te herroepen, indien u deze niet binnen 10 dagen na ontvangst ongewijzigd schriftelijk bevestigd.
3. Onze inkoopvoorwaarden gelden ook voor alle toekomstige handelstransacties met de leverancier.

§ 2 Contractafsluiting, contractgegevens
1. Al onze bestellingen en wijzigingen of uitbreidingen van de bestellingen dienen schriftelijk te worden uitgevoerd. Wij hebben het recht om onze bestelling te herroepen zonder dat hierdoor voor ons kosten ontstaan, indien u deze niet binnen 10 dagen na ontvangst ongewijzigd schriftelijk bevestigd. Bevestigde data zijn vaste termijnen. Mondeling of per telefoon gegeven opdrachten gelden pas na onze schriftelijke bevestiging per fax of e-mail.
2. Offertes van de leverancier en zijn in verband hiermee staande uitwerkingen zijn voor ons gratis.
3. Alle gereedschappen, modellen, monsters, tekeningen en andere spullen die wij de leverancier ter beschikking stellen, blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze toestemming aan derden worden doorgegeven.
4. De leverancier verplicht zich ertoe om alle niet duidelijk commerciële of andere informatie die hij op grond van de zakelijke relatie met ons heeft verkregen, vertrouwelijk te behandelen. Hij dient zijn voorleveranciers/onderaannemers dienovereenkomstig tot geheimhouding te verplichten. Deze verplichting blijft voortbestaan na beëindiging van de zakelijke relatie.
5. Wij kunnen wijzigingen in het te leveren voorwerp resp. de te leveren dienst ook na afsluiting van het contract verlangen, voor zover dit redelijkerwijs van de leverancier kan worden verwacht. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de uitwerkingen voor beide partijen, met name met betrekking tot de meer- of minderkosten en redelijke leveringstermijnen.

§ 3 Prijzen, betaling
1. De prijzen zijn vaste prijzen inclusief verpakking tot aan de overeengekomen plaats van ontvangst. De wettelijk vastgelegde BTW is niet bij de prijs inbegrepen. Wel inclusief zijn alle kosten en bijkomende kosten die volgens de offertegegevens en tekeningen of catalogi van de leverancier voor een normale productie van de in het contract aangegeven totale prestatie behoren. Eveneens inclusief zijn alle eventuele toeslagen, belastingen en onkosten, met uitzondering van omzetbelasting en douanekosten. Bij leveringen/diensten uit de EU dient u uw EU-omzetbelasting-identificatienummer aan te geven. U verplicht zichzelf er bovendien toe om in het kader van de geldende voorschriften alle gewenste verklaringen en informatie te geven, controles door de douane toe te staan en vereiste verklaringen van de overheid te leveren. Op uw orderbevestiging of factuur worden alle posities waarvoor een exportvergunning vereist is, duidelijk door u aangegeven. Geïmporteerde goederen worden na het betalen van invoerrechten geleverd. De hiervoor vereiste formaliteiten dient de leverancier voor zijn rekening te nemen en af te handelen. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat het de leverancier zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet is toegestaan om ons bij de douane als aanmelder aan te geven. Indien de leverancier ons zonder volmacht opgeeft als aanmelder bij de douane en wij door de autoriteiten hierop worden aangesproken, hebben wij ten opzichte van de leverancier recht op vergoeding van de schade die wij hierdoor lijden, met name op vergoeding van de door ons te betalen bedragen aan de douane-autoriteiten. Indien bij levering uit het buitenland onze medewerking vereist zou zijn bij het invoeren en declareren, zo dient de leverancier hier zo snel mogelijk met ons over te spreken en dit schriftelijk met ons overeen te komen. De kosten voor het invoeren nemen wij voor onze rekening. De leverancier verplicht zich ertoe om ons tijdig met de bevestiging van de bestelling over het ontstaan van de met het invoeren verbonden kosten en de waarschijnlijke hoogte daarvan, evenals over onze noodzakelijke medewerking schriftelijk te informeren. Wij hebben het recht om van het contract af te zien indien de kosten voor het invoeren boven een bepaald kader uitstijgen. Wij hebben het wettelijk vastgelegde recht tot verrekening en retentie.
2. Rekeningen dienen in euro te worden geschreven. Alle facturen dienen ons in enkelvoud met alle bijbehorende gegevens en documenten na de levering te worden toegestuurd.
3. Wir zahlen grundsätzlich alle vorliegenden und fälligen Rechnungen unter Abzug von 3 % Skonto, je nach Rechnungseingang, zum 15. oder Ultimo des Monats. Rechnungen ohne Skontoabzug werden zum 15. oder Ultimo des übernächsten Monats bezahlt.
of per het einde van de maand. Rekeningen zonder kortingsaftrek worden op de 15e of per het einde van de maand. Rekeningen zonder kortingsaftrek worden op de 15<up>e of het einde van de tweede hierop volgende maand betaald. 4. Wij hebben het recht om rekeningen van de leverancier te verrekenen met rekeningen van onze dochter- resp. zustermaatschappijen

§ 4 Transport, verpakking, leveringstermijnen, risico-overdracht
1. De op de bestelling vermelde levertijd is bindend. Deelleveringen dienen door ons te worden goedgekeurd. Indien vertragingen te verwachten zijn bij de levering of dienst, of deze zich al hebben voorgedaan, zo moeten wij hierover onmiddellijk schriftelijk worden geïnformeerd.
2. Wij moeten d.m.v. een verzendinformatie worden geïnformeerd over leveringen, waarin het soort, aantal en gewicht van de goederen moet worden vermeld. Verzenddocumenten, vrachtbrieven, facturen en alle correspondentie dienen te worden voorzien van ons bestelnummer.
3. Verpakkingsmateriaal mag slechts in de noodzakelijke mate worden gebruikt en moet door de leverancier weer gratis worden teruggenomen, overeenkomstig de verpakkingsverordening. Plaats van vervulling voor de terugneemplicht is de plaats van overdracht van de goederen.
4. Indien bij wijze van uitzondering verpakkingen afzonderlijk aan ons in rekening worden gebracht, kunnen wij die tegen een vergoeding van 2/3 van de uit de rekening blijkende waarde franco retourneren aan de leverancier.
5. De leverancier dient de overeengekomen leveringstermijnen absoluut na te leven. Na het vruchteloos verstrijken van een extra termijn hebben wij het recht om ons uit het contract terug te trekken en schadevergoeding te claimen. Wij hebben ook dan het recht om ons uit het contract terug te trekken als u geen schuld treft aan de vertraging.
6. In geval van verzuim is de leverancier volgens de wettelijke voorschriften aansprakelijk. Een eventueel overeengekomen contractuele boete voor een te late levering blijft hierdoor onverlet.
7. In geval van een te late levering hebben wij het recht om een vaste vergoeding voor verzuimschade ter hoogte van 0,5 % van de leverwaarde te verlangen per begonnen kalenderweek, echter niet meer dan maximaal 5 % van de goederenwaarde.
8. Bij een voortijdige levering hebben wij het recht om de goederen terug te sturen naar de leverancier. Indien wij hiervan afzien, worden de goederen tot aan de levertermijn op kosten en voor risico van de leverancier bij ons opgeslagen.
9. Hogere macht en arbeidsconflicten ontheffen de leverancier en ook ons van de hierdoor betroffen verplichtingen. Wij zullen binnen een redelijk kader alle noodzakelijke informatie doorgeven en onze verplichtingen aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden. Dezelfde verplichting heeft de leverancier.

§ 5 Eigendomsregeling, overdragen van vorderingen
1. Het voorbehouden van eigendom ten gunste van de leverancier of derden is uitgesloten. De leverancier kan zijn vorderingen op ons uitsluitend met onze toestemming overdragen.
2. Het door ons in het kader van een contract aan de leverancier voor verdere verwerking eventueel gegeven materiaal blijft ons eigendom. Het verbinden, vermengen of verwerken met andere stoffen gebeurt uitsluitend in onze opdracht, zodat wij procentueel mede-eigenaar van deze nieuwe zaak worden. Voor een verbinding met andere roerende zaken, die als hoofdzaken moeten worden gezien, is altijd onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vereist. De leverancier is ten opzichte van ons aansprakelijk voor het verliezen of beschadigen van ons eigendom.
3. De leverancier mag onze vorderingen slechts verrekenen met onomstreden of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen. Hetzelfde geldt voor het claimen van een retentierecht.
4. De leverancier mag vorderingen op ons niet overdragen of belenen. Ieder verlengd of uitgebreid voorbehouden eigendom is uitgesloten.

§ 6 Reclamaties en garantie
De leverancier is onbeperkt wettelijk aansprakelijk voor zijn leveringen en diensten en verder volgens de volgende regels:
1. Bij onjuiste leveringen hebben wij het recht om het geleverde voorwerp op kosten van de leverancier te repareren, indien wij op grond van omstandigheden bijzonder geïnteresseerd zijn in het snelle gebruik van het geleverde voorwerp en om tijdredenen een reparatie door de leverancier niet mogelijk is. Voor aanvang van de reparatie zullen wij de leverancier hierover schriftelijk (eventueel ook per fax of e-mail) informeren.
2. Wij voeren bij het ontvangen van de goederen slechts een visuele controle uit op van buitenaf herkenbare beschadigingen en afwijkingen in hoedanigheid en aantal. Reclamaties met betrekking tot dergelijke duidelijke gebreken zijn op tijd indien zij binnen 10 werkdagen na levering worden gemeld. Betalingen gelden niet als het afstand doen van het recht op reclamaties. Gereclameerde goederen nemen wij slechts op kosten en voor risico voor de verkoper af en slaan die in zijn naam op.
Wij behouden ons het recht voor om een verdergaande controle van de ontvangen goederen uit te voeren. Verder dienen wij claims in voor gebreken zodra deze volgens de voorschriften van het ordentelijke zakelijke verkeer worden vastgesteld. In zoverre doet u afstand van het bezwaar van te laat ingediende reclamaties. De leverancier zegt toe dat hij zijn leveringen/diensten volgens de overeengekomen specificaties, volgens de laatste stand van techniek in de in de handel gebruikelijke wijze levert en voor de levering een uitvoerige controle van de werking en kwaliteit uitvoert. Bij gebrekkige diensten is de leverancier ook aansprakelijk voor schade die wij in het ordentelijke zakelijke verkeer lijden voor de verwerking van de goederen door niet herkende gebreken van de geleverde goederen. De verkoper vrijwaart ons in dit geval van schadeclaims van derden. Indien u dezelfde of soortgelijke producten of diensten na een schriftelijke aanmaning wederom slecht en te laat levert, hebben wij het recht ons onmiddellijk terug te trekken uit het contract. Ons terugtredingsrecht omvat in dit geval ook leveringen en diensten die wij volgens dit of een ander contract in de toekomst nog moeten leveren. U vrijwaart ons verder van alle claims die derden – om het even om welke juridische reden – in verband met een gebrekkig product, juridisch gebrek of een andere fout in een door u geleverd product bij ons indienen, en betaalt ons de noodzakelijke kosten van een juridische vervolging hiervoor terug.
3. De garantietermijn bedraagt 36 maanden vanaf de risico-overdracht. De geldigheid van langere wettelijke termijnen blijft hierdoor onverlet.
4. De leverancier vrijwaart ons van claims van derden m.b.t. productaansprakelijkheid indien hij aansprakelijk is voor de ontstane fout.
5. De leverancier garandeert dat reserveonderdelen en componenten vanaf de leverdatum 10 jaar nageleverd kunnen worden.

§ 7 Auteursrecht
1. De leverancier staat ervoor garant dat door de geleverde goederen resp. diensten de professionele auteursrechten en octrooirechten van derden niet worden geschonden. Hij moet ons in staat stellen de levering, inclusief eventueel noodzakelijke reparaties, wijzigingen of uitbreidingen van de geleverde voorwerpen in binnen- en buitenland te gebruiken en ons hieromtrent te vrijwaren van claims van derden.
2. Wij hebben het recht om op kosten van de leverancier de goedkeuring te verkrijgen om de betreffende geleverde voorwerpen en diensten van de rechthebbende te gebruiken.

§ 8 Overige
1. De leverancier heeft niet het recht om zonder onze schriftelijke toestemming de order of belangrijke delen hiervan door derden te laten uitvoeren.
2. Wij wijzen erop dat wij persoonsgerelateerde gegevens opslaan, die verband houden met onze zakelijke relatie met u en dat wij deze gegevens ook aan bedrijven doorgeven die met ons samenwerken.
3. Plaats van vervulling is de overeengekomen plaats van ontvangst.
4. De enige bevoegde rechtbank is die in de vestigingsplaats van de opdrachtgever.
5. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag en van de verwijzingsvoorschriften van het Duitse internationale privaatrecht.
6. Indien een of meer van de genoemde zakelijke voorwaarden ongeldig zijn op basis van wettelijke regels, dan heeft dit geen enkele invloed op de overige bepalingen. Beide contractpartners hebben de plicht om hiaten die hierdoor ontstaan te vervangen door een bepaling die het beste past bij de economische doelstelling van de weggevallen regeling.

Stand 1 juli 2007